POLITIC? DE CONFIDEN?IALITATE


NOVEL MUSHROOMS v? respect? via?a privat?, prin protec?ia datelor, securitatea ?i conformarea cu prevederile Regulamentului 2016/679 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date (denumit în cele ce urmeaz? ”GDPR”).

V? p?str?m datele în siguran??.

NOVEL MUSHROOMS a luat toate m?surile tehnice ?i organiza?ionale pentru protejarea ?i securizarea datelor.

Sugestii pentru a v? proteja datele:

 • Utilizarea de parole sigure
 • P?strarea dispozitivele în siguran??
 • Protejarea împotriva email-urilor spam
 • Protejarea împotriva fraudelor media
 • Protejarea copiilor în mediul online

Acest angajament de respectare a confiden?ialit??ii v? explic? sec?iunile care urmeaz?, ce date cu caracter personal colect?m ?i modul în care utiliz?m datele respective.
Datele noastre de identificare sunt urm?toarele: SC NOVEL MUSHROOMS SRL, Adres?: Bucure?ti, Str. Subcetate, nr.41, sector 1, jud. Bucure?ti, Nr. Registrul Comer?ului: J40/17289/04.12.2018, Cod de înregistrare fiscala: 40247906.

Responsabilul cu Protec?ia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat direct la adresa de email office@novelmushrooms.ro sau
num?rul +40 735 658 176.

Politica noastr? de confiden?ialitate cuprinde urm?toarele informa?ii:

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal includ orice informa?ie prin care poate fi identificat?, direct sau indirect, o persoan?, de exemplu: nume, email ?i alte informa?ii de contact, func?ia, rezultate ale testelor psihometrice, informa?ii manageriale. De asemenea, poate include date care sunt mai greu atribuite unei persoane, cum ar fi codul de identificare, adresa IP, sau un identificator online (username, etc.).

Care sunt categoriile speciale de date?

“Categoriile speciale de date” sunt date cu caracter personal legate de oricare din urm?toarele tipuri de date: origine rasial? ?i etnic?; opinii politice; credin?e religioase, filozofice sau similare; apartenen?a la sindicate; s?n?tatea mental? sau fizic?; date genetice; date biometrice folosite la identificarea unic? a unei persoane fizice (inclusiv poze folosite la identificare); via?a sau orientarea sexual?; infrac?iuni (reale sau presupuse) sau litigiile pentru orice infrac?iune. Romania are, de asemenea, ?i reguli speciale pentru prelucrarea identificatorilor unici na?ionali (codul numeric personal). (Pentru claritate, “categoriile speciale de date” erau cunoscute, în trecut, ca, ?i sunt câteodat? numite “date personale sensibile”.)

Ce este prelucrarea?

„Prelucrarea” are un sens foarte larg, ?i include aproape orice activitate care implic?, în orice fel, date cu caracter personal, inclusiv ob?inerea, vizualizarea, înregistrarea, stocarea ?i divulgarea acestor date.

Ce este o persoan? vizat??

Pentru scopul acestei Politici, o “persoan? vizat?” este o persoan? în via?? despre care Novelmushrooms prelucreaz? date personale. Toate persoanele vizate au drepturi asupra datelor lor personale.

Ce este consim??mântul?

„Consim??mântul” unei persoane vizate înseamn? orice indica?ie liber oferit?, specific?, informat? ?i clar? a dorin?ei persoanei vizate prin care acesta î?i d? acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceasta poate fi furnizat? printr-o declara?ie dat? de c?tre persoana vizat?, sau printr-o bifa sau solu?ie opt-in. În particular, consim??mântul nu poate fi implicit prin ac?iuni sau comportamente. Po?i citi mai multe despre consim??mântul persoanelor vizate în sec?iunea 9.

NOVELMUSHROOMS.RO colecteaz? date cu caracter personal pe paginile site-urilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în urmatoarele scopuri:

 • validarea, expedierea ?i facturarea comenzilor c?tre acesta;
 • rezolvarea anul?rilor sau a problemelor de orice natur? referitoare la o comand? sau un contract, la serviciile sau produsele achizi?ionate de c?tre acesta;
 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
 • trimiterea de newsletter-e ?i/sau alerte periodice, prin folosirea po?tei electronice (e-mail, SMS) ?i/sau prin apel telefonic;
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntar?;
 • contactarea acestuia, în chestiuni de Rela?ii cu Clien?ii;

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client ?i-a exprimat consim??mântul ca NOVELMUSHROOMS.RO s? colecteze ?i s? adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condi?iile ?i cu respectarea prevederilor Legii 2016/679.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a ob?ine de la NOVELMUSHROOMS.RO, printr-o cerere scris?, semnat? ?i datat?, în mod gratuit:

 1. confirmarea faptului c? datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta
 2. dup? caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ?tergerea datelor a c?ror prelucrare nu este conform? legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 3. dup? caz, transformarea în date anonime a datelor a c?ror prelucrare nu este conform? legii;
 4. notificarea c?tre ter?ii c?rora le-au fost dezv?luite datele a oricarei opera?iuni efectuate conform lit. b) sau c), dac? aceast? notificare nu se dovede?te imposibil? sau nu presupune un efort dispropor?ionat fa?? de interesul legitim care ar putea fi lezat. În virtutea înregistr?rii voluntare pe site-ul NOVELMUSHROOMS.RO sau a acces?rii (comand?rii) produselor/serviciilor NOVELMUSHROOMS.RO, Membrul sau Clientul este de acord cu (î?i d? consim??mântul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de c?tre NOVELMUSHROOMS.RO în propriul sistem informatic, atât manual cât ?i automat, în scopurile enun?ate în Legea 2016/679 privind protec?ia ?i prelucrarea datelor personale. Dac? Membrul sau Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de catre NOVELMUSHROOMS.RO, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul ?i de a nu oferi companiei NOVELMUSHROOMS.RO date cu caracter personal.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate ?i legitime legate de situa?ia sa particular?, prin transmiterea c?tre NOVELMUSHROOMS.RO a unei cereri întocmit? în form? scris?, datat? ?i semnat? ca date care o vizeaz? s? fac? obiectul unei prelucr?ri, cu excep?ia cazurilor în care exist? dispozi?ii legale contrare. În caz de opozi?ie justificat? prelucrarea nu mai poate viza datele în cauz?.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit ?i f?r? nici o justificare prin transmiterea c?tre NOVELMUSHROOMS.RO a unei cereri întocmit? în form? scris?, datat? ?i semnat?, c? datele care o vizeaz? s? fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui ter?, sau s? fie dezv?luite unor ter?i într-un asemenea scop.

Clientul are dreptul de a se opune, colect?rii datelor sale personale ?i s? solicite ?tergerea acestora, revocându-?i astfel acordul dat pentru document, ?i renun?ând astfel la orice drept implicit specificat în acesta ?i f?r? nicio obliga?ie ulterioar? a vreunei par?i fa?? de cealalt? sau f?r? ca vreo parte s? poat? pretinde celeilalte daune-interese.

Pentru exercitarea drepturilor conform Legii 2016/679, Clientul sau Membrul se va adresa NOVELMUSHROOMS.RO, prin orice mijloc de comunicare scris?.

În cazul în care Clientul opteaza pentru plata online a contravalorii comenzilor, sunt acceptate cardurile VISA si MasterCard, emise de institu?iile bancare, cu condi?ia c? bancile emitente s? le fi activat pentru plata online.

NOVELMUSHROOMS.RO nu solicit? ?i nu stocheaz? nici un fel de informa?ii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plat? online.

Politica de confiden?ialitate NOVELMUSHROOMS.RO se refer? doar la datele furnizate voluntar de c?tre Client sau Membru exclusiv pe site. NOVELMUSHROOMS.RO nu r?spunde pentru politica de confiden?ialitate practicat? de c?tre oricare alt ter? la care se poate ajunge prin leg?turi, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.

NOVELMUSHROOMS.RO se oblig? c? datele colectate ale Clientului/Membrului s? fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate ?i s? nu fac? public?, s? vând?, închirieze, licen?ieze, transfere, etc., baza de date con?inând informa?ii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui ter? neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

Excep?ie de la prevederile din Legea 2016/679 va face situa?ia în care transferul / accesarea / vizualizarea / etc. este cerut? de c?tre organele abilitate în cazurile prev?zute de reglement?rile în vigoare la data producerii evenimentului.

Procesatorul/procesatorii de carduri bancare agreat(?i) de catre NOVELMUSHROOMS.RO are(au) dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzac?ie, în cazul in care aceasta exist?.

NOVELMUSHROOMS.RO garanteaz? c? datele personale ale unui client/utilizator/membru, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai pân? la solu?ionarea problemei comunicate de acesta, dup? care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

NOVELMUSHROOMS.RO nu r?spunde pentru defec?iunile care pot periclita securitatea serverului pe care este g?zduit? baza de date care con?ine aceste date cu caracter personal.

Acest website folose?te, de asemenea, cookie-uri, despre care pute?i afla mai multe accesând link-ul Politic? de utilizare a cookies.

 

Contul meu